Mijn favorieten

Actievoorwaarden

Win uw courtage terug! Kies voor IB Makelaars

Bent u van plan binnenkort uw huis te verkopen of een droomhuis aan te kopen?? Dan is dat vanaf september tot en met december 2019 extra aantrekkelijk! Want in deze periode maakt iedereen die een aan- of verkoopopdracht bij IB Makelaars onderbrengt, kans om de courtage (tot een maximum van €2.500,-) vergoed te krijgen.

Deelname is heel eenvoudig. U geeft IB Makelaars uiterlijk op 31 december 2019 de opdracht uw woning te verkopen of een woning namens u aan te kopen. U vult het deelnameformulier in en overhandigd deze aan uw makelaar. U dingt dan direct mee naar de hoofdprijs! Direct na afloop van iedere actiemaand wordt door onze branche organisatie VastgoedPRO een winnaar getrokken en bekend gemaakt.

Bent u de winnaar?
Gefeliciteerd! De cheque van €2.500,- wordt u overhandigd door IB Makelaars.

Bent u helaas niet de winnaar. Niet getreurd, want bij IB Makelaars bent u namelijk verzekerd van een zeer lage courtage voor een zeer hoge kwaliteit dienstverlening. Voor onze volledige, professionele, maar zeer persoonlijke dienstverlening vragen wij slechts 0,85% excl. btw over de gerealiseerde (ver)koopprijs.
-------------------
Actievoorwaarden ‘Uw eigen makelaar op onze kosten’
 1. Deze voorwaarden zijn in het kader van de campagne ‘Uw eigen makelaar op onze kosten’ van toepassing op de Courtage-actie (hierna te noemen: “de Actie”), georganiseerd door de beroepsvereniging van vastgoedprofessionals Vastgoedpro, gevestigd te Lelystad (hierna te noemen: “Vastgoedpro”). Met “Deelnemer” wordt bedoeld de particuliere opdrachtgever, die een opdracht geeft aan een Vastgoedpro-makelaar.

 2. De Actie is geldig van 1 september 2019 tot en met 31 december 2019, voor iedere Deelnemer die binnen deze periode een opdracht geeft voor aan- of verkoop van particulier vastgoed bij een aangesloten Vastgoedpro-makelaar. Vastgoedpro accepteert geen aanmeldingen voor de Actie buiten de actieperiode.

 3. De Deelnemer kan deelnemen aan de Actie door het deelnameformulier geheel in te vullen en te ondertekenen en af te geven bij haar of zijn Vastgoedpro-makelaar. De betreffende Vastgoedpro- makelaar dient het ingevulde en ondertekende deelnameformulier aan Vastgoedpro beschikbaar te stellen.

 4. De Vastgoedpro-makelaar ontvangt een bevestiging van deelname van de Deelnemer aan de Actie.

 5. Door deelname aan de Actie, via het deelnameformulier, maakt de Deelnemer kans op € 2.500 inclusief BTW ter dekking van de (gedeeltelijke) kosten bij de makelaar voor de uitvoering van de opdracht.

 6. De te winnen vergoeding is vastgesteld op € 2.500,- netto per trekking. De zgn. kansspelbelasting zal door Vastgoedpro worden afgedragen.

 7. Binnen twee werkdagen, na afloop van elke maand binnen de actieperiode, vindt de trekking van e?e?n winnaar plaats ten kantore van Vastgoedpro. De trekking van de winnaar(s) geschiedt op onpartijdige wijze. Tijdens de actieperiode wordt op de actiepagina van de website van Vastgoedpro de uitslag bekend gemaakt. De Vastgoedpro-makelaar van de winnende Deelnemer ontvangt bericht van Vastgoedpro. De Vastgoedpro-makelaar informeert de winnende Deelnemer.

 8. Deelnemers verlenen medewerking aan Vastgoedpro tot publicitaire en promotionele activiteiten in verband met de Actie. Bij de uitreiking van een prijs zal een foto van de prijswinnaar(s) worden gemaakt, die voor publiciteits- en wervingsdoeleinden van Vastgoedpro kan worden gebruikt.

 9. De uitbetaling vindt alleen plaats, als de aan- of verkoop van particulier vastgoed via de betreffende Vastgoedpro-makelaar heeft plaatsgevonden.

 10. De uitbetaling van de prijs vindt plaats binnen 1 (e?e?n) week na melding van de notarie?le overdracht van de gekochte of verkochte woning aan Vastgoedpro De prijs wordt rechtstreeks door Vastgoedpro aan de winnende Deelnemer uitgekeerd.

 11. De aan- of verkoop van de betreffende woning dient binnen 2 (twee) jaar, na opdrachtverstrekking, plaats te vinden. Als de aan- of verkoop van de betreffende woning niet binnen 2 (twee) jaar heeft plaats gevonden, vervallen alle rechten op de gewonnen prijs.

 12. Vastgoedpro zal een kopie van de courtagenota of enig ander document opvragen bij de aangesloten Vastgoedpro-makelaar, waaruit blijkt dat de opdracht door de makelaar is voldaan en dat de Deelnemer de nota voor deze dienst van de makelaar heeft voldaan. De betreffende Vastgoedpro-makelaar dient aan dit verzoek mee te werken.

 13. Iedere Deelnemer kan slechts e?e?n maal aan de Actie deelnemen.

 14. Vastgoedpro aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van Vastgoedpro.

 15. Vastgoedpro is gerechtigd de Actie vroegtijdig te bee?indigen, of deze voorwaarden te wijzigen, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

 16. Op de Actie is de ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ van toepassing. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden en worden verwijderd uit de systemen van Vastgoedpro 3 maanden na afloop van de actie. Dit m.u.v. de publicatiegegevens (foto’s en naam) van de winnende deelnemers. Voor analyse mogelijkheden kunnen uw gegevens geanonimiseerd op postcodeniveau worden bewaard.

 17. Vastgoedpro handelt in overeenstemming met de ‘Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014’.

 18. Medewerkers, familie of direct betrokkenen van de Vastgoedpro-makelaar en/of medewerkers van Vastgoedpro zijn uitgesloten van deelname.

 19. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

 20. In situaties of over omstandigheden waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist Vastgoedpro.

 21. Door deel te nemen aan de Actie, verklaart de Deelnemer te hebben kennisgenomen van en in testemmen met deze voorwaarden.

Woning van de maand